Adatvédelmi GDPR logó lakattal

ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (“Info tv.“) , valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Rendeletében (“GDPR“) foglalt, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget téve,

tájékoztatást nyújtson a „Viruló Kert” Baráti Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által, a virulok.hu honlapra (a továbbiakban: Honlap) látogató és a személyes adatait a Honlapon keresztül, valamint az Adatkezelővel való egyéb kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során az Adatkezelő részére megadó (a továbbiakban: Érintett) személyes adataira vonatkozó adatkezelésről.

I. A jelen Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (jelen Tájékoztató által részletezett Adatkezelés esetében a „Viruló Kert” Baráti Egyesület);

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Az Adatkezelő személye

Az Adatkezelő neve: „Viruló Kert” Baráti Egyesület
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Csendes utca 22.
Telefonszáma: +36 30 757 2826
E-mail címe: irok@virulok.hu
Adószáma: 18968983-1-20
Nyilvántartási száma: 20-02-0001950
Nyilvántartó bíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék

III. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a jelen Tájékoztató eltérő tájékoztatást nem tartalmaz, az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő, 2014. május 24-ig az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, 2018. május 25-től a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása alapján kezeli.

IV. A Honlapra látogatók személyes adatainak kezelése

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek, és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett a látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja, melyek az Érintettek részére történő testreszabott kiszolgálást, valamint a Honlap funkcionalitását biztosítják. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltató össze tudja kapcsolni az Érintettnek az aktuális látogatása során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező, és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, mely adatkezelésről az Érintett az adott szolgáltatónál tud tájékozódni.

V. Az adatokat megismerő személyek köre

A személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatokat az Adatkezelő nem teszi közzé, azokat harmadik személy részére nem adja át. Az Adatkezelő munkavállalói, és az Adatkezelő érdekében eljáró egyéb személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

VI. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

VII. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Érintettnek az alábbi jogai vannak személyes adatai vonatkozásban:
• hozzáférés és másolatkérés az Adatkezelő által kezelt vagy a megbízása alapján kezelt személyes adataihoz, és/vagy – amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak – ezen adatok egy másik adatkezelőnek való továbbítása (adathordozhatósághoz való jog);
• a személyes adatai bármilyen pontatlanságának helyesbítése;
• a személyes adatai törlésének kérése;
• a személyes adatai forrásával kapcsolatos információkérés, amennyiben az Adatkezelő ezeket nem közvetlenül az Érintettől szerezte meg;
• tiltakozás a személyes adatai kezelése ellen, megfelelő jogos érdek esetén;
• tájékoztatáskérés arról, hogy sor kerül-e olyan automatizált döntéshozatalra a személyes adatai tekintetében, amely joghatással jár vagy jelentős mértékben érinti az Érintettet, valamint arról, hogy ebben az esetben mi az alkalmazott logika és hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és várható következményekkel bír az Érintettre nézve;
• a személyes adatai kezelésének bizonyos célokra történő korlátozásának kérése;
• a hozzájárulás visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
• az illetékes adatvédelmi hatósághoz történő, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz benyújtásának a lehetősége;
• bíróság előtti jogérvényesítés lehetősége.

A jelen pontban felsorolt jogok nem korlátozzák az Érintett jogszabály alapján fennálló jogait. Gyakorlásuk esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben ezen határidőn belül az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket késedelem nélkül, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól.

A NAIH-nál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) az Érintett, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatvédelmi perek elbírálása – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VIII. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

IX. A cookie – szabályzat

A Honlapon sütiket (cookie) használunk, melyekben tárolt információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Az Érintettnek lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy a Honlap nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a sütik használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

Milyen cookie-kat (sütiket) használunk?

Az Adatkezelő a következő sütiket használja:
• Átmeneti sütik (seccion cookie): a Honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
• Állandó sütik (persistent cookie): a Honlap a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza, ezek tárolásának időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A látogatottság elemzést, vagyis a felhasználók adataiból statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat a Honlap korlátlan ideig megőrzi. Ezekből az adatközlő valamely személyes adata semmilyen eljárással nem reprodukálható.

Hogyan lehet a cookie (süti) beállításokat módosítani?

A sütik kezelésére a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt, a cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó saját számítógépéről törölni képes a cookie-t, illetve le is tilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását.
A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában, vagy az alábbi linken olvashat:
• Internet Explorer:- http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
• Google Chrome:- https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
• Mozilla Firefox:- https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
• Safari:- http://support.apple.com/kb/PH5042
• Opera:- https://www.opera.com/terms

X. Egyéb rendelkezések

A virulok.hu szöveges tartalma és képi megjelenítése a „Viruló Kert” Baráti Egyesület szellemi alkotása, kivéve azokat a tartalmakat, amelyek forrásmegjelöltek, és amelyek megjelenéséhez az alkotó hozzájárult. A Honlap szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a honlaptulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A Honlap használatával az Érintettek elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglaltakat

Az Adatkezelő a fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, különös tekintettel, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha az adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen Tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, a honlapján közzéteszi, és egyben felhívja a figyelmet a változásokra.

Jelen Tájékoztató hatályos 2020. január 1. napjától kezdődően.
Kelt: Zalaegerszeg, 2019. december 20.

Adatvédelmi GDPR logó lakattal